ศิลป์ระบาด

“ฉันเรียนจบในยุคโควิด19”

ในขณะที่ผู้คนเจ็บปวดกับโรคระบาด จิตใจของเราคงไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าสิ่งยึดเหนี่ยว และการเยียวยา สำหรับพวกเราเองคงเป็นศิลปะที่เชื่อมเราเข้าสู่เรื่องราวและสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในมิติของชุมชน นอกเหนือจากนั้นศิลปะยังเป็นที่สะท้อนความรู้้สึก จินตนาการ และความเป็นจริง ที่พวกเราได้ร้อยเรียงขึ้นในช่วงเวลาแห่งการระบาดของโควิด19 นี้

และไม่ว่าจะเป็นศิลป์ที่หนักอึ้ง ศิลป์ที่โอบล้อม หรือศิลป์ที่อาจไม่สดใสแต่ทำให้ใจของเราไม่รู้สึกว่าโดดเดี่ยว พวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าศิลป์ที่เราสร้างจะสามารถเชื่อมต่อ และเป็นการระบาดงานศิลป์แทนการระบาดโรคภัยไปเยียวยาจิตวิญญาณของผู้คนไม่ทางใดก็ทางหนึ่งได้เช่นกัน ดั่งที่ตัวศิลปะนั้นคือเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คน

คำนำ

Silp-ra-bard: Art Contagion

‘Silp’ means Art & ‘Ra-bard’ means Transmit.

“I graduated in the time of COVID-19.”

As people deal with hardships during the pandemic, our hearts want nothing more than spiritual anchors. To us, Art is probably the thing that enables us to connect with stories and all that has happened within the community aspect. Furthermore, Art has become a space for us to reflect feelings, imagination, and reality we have created during this pandemic.

Whether it be a heavy-hearted kind of art, ones that embrace you, or a kind that might seem gloomy but can mend our desolated hearts. We truly hope our ‘silp’ that we created can connect and ‘ra-bard’ to heal the souls of many in one way or another, as Art was meant to be the spiritual anchor of the people.

คณะผู้จัดทำ

logo_bw-01

Digital Art, Computer Art, 2021

คณะดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต

โทร. (662) 997-2200
ติดต่อ เจ้าหน้าที่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต 5204

DGA LOGO
RSU LOGO
CPA_Logo-17

Like this:

Like Loading...
%d bloggers like this: